तावाभन्ज्याङ

तावाभन्ज्याङ

वडा अध्यक्षहरु

क्र.स. नाम वडा नं. फाेन नं. इमेल
विजय गुरुङ च्यानडाँडा - १ ९८४२९४२८५०  
उन्नत रार्इ रतन्छा - २ ९८४२८७७५६३  
कर्ण बहादुर तामाङ (का.बा. अध्यक्ष) खिदिमा - ३ ९८६०४४८९३७  
कृष्ण प्रसाद भट्टरार्इ मात्तिम - ४ ९८४१५४६०४१  
बिरबल रार्इ मात्तिम - ५ ९८४२९०३५८४