सूचना तथा समाचार

पशु स्वास्थ्य तथा बाजाेपन निवारण शिविर सम्बन्धी सूचना

पशु स्वास्थ्य तथा बाजाेपन निवारण शिविर सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

वडा अध्यक्षहरु

क्र.स. नाम वडा नं. फाेन नं. इमेल
विजय गुरुङ वाजे च्यानडाँडा - १ ९८४२९४२८५०  
उन्नत रार्इ रतन्छा - २ ९८४२८७७५६३  
मणिकुमार रार्इ खिदिमा - ३ ९८४२८७७५५१  
कृष्ण प्रसाद भट्टरार्इ मात्तिम - ४ ९८४१५४६०४१  
बिरबल रार्इ मात्तिम - ५ ९८४२९०३५८४