कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रविन मगर प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत ९८४२८६१२९६
अाशिष रार्इ इन्जिनियर asiskirant@gmail.com ९८४१३७२७९२
कनक रार्इ सव इन्जिनियर raikbkirat@gmail.com ९८६२८६९४८४
निसन रार्इ सूचना अधिकारी तथा सूचना प्रविधि अधिकृत mail.nisanrai@gmail.com ९८४३३५८२९६
ललित बहादुर वि.क ललित बहादुर वि.क लेखापाल ९८४२९६७१३६

वडा अध्यक्षहरु

क्र.स. नाम वडा नं. फाेन नं. इमेल
विजय गुरुङ वाजे च्यानडाँडा - १ ९८४२९४२८५०  
उन्नत रार्इ रतन्छा - २ ९८४२८७७५६३  
मणिकुमार रार्इ खिदिमा - ३ ९८४२८७७५५१  
कृष्ण प्रसाद भट्टरार्इ मात्तिम - ४ ९८४१५४६०४१  
बिरबल रार्इ मात्तिम - ५ ९८४२९०३५८४