FAQs Complain Problems

एकीकृत विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS अधावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

एकीकृत विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS अधावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

एकीकृत विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS अधावधिक गर्ने सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: