FAQs Complain Problems

घर/ जग्गा/ बाटो

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
प्रमाण पुगेकै दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
नगर प्रमुख, नगर उप प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
साकेला गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
तोकीए बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१    निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 
२    नगर प्रमुख , नगर उप प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित कर्मचारी राजस्व शाखा/लेखा शाखालाई तोक आदेश गर्ने  
३    निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने  
४    तोकादेश लगाएको कागजातमा अवश्यक प्रक्रिया पुरा गरीदिने

प्रक्रिया: 

१    निवेदन सहित तोकिएको कागजातहरु पेश गर्ने 
२    नगर प्रमुख , नगर उप प्रमुख प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित कर्मचारी राजस्व शाखा/लेखा शाखालाई तोक आदेश गर्ने  
३    निवेदकले तोकिएको शुल्क बुझाउने  
४    तोकादेश लगाएको कागजातमा अवश्यक प्रक्रिया पुरा गरीदिने