तावाभन्ज्याङ

तावाभन्ज्याङ

वडा अध्यक्षहरु

क्र.स. नाम वडा नं. फाेन नं. इमेल
विजय गुरुङ च्यानडाँडा - १ ९८४२९४२८५०  
उन्नत राई रतन्छा - २ ९८४२८७७५६३  
शिवकला राई खिदिमा - ३ ९८६१५८८७५०  
कृष्ण प्रसाद भट्टराई मात्तिम - ४ ९८४१५४६०४१  
बिरबल राई मात्तिम - ५ ९८४२९०३५८४